Oceňování podniků

Provádím ocenění

 • všech typů obchodních společností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s, v likvidaci)
 • družstev
 • firem fyzických osob – podnikatelů
 • obchodních a akciových podílů
 • částí podniků
 • jednotlivých druhů majetků podniků
 • stanovení ceny obvyklého nájemného (např. kancelářských ploch, skladových ploch apod.)

Způsob ocenění

Znalecké posudky a ocenění podniků zpracovávám podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění, metodiky České komory odhadců majetku, metodiky Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze , Evropských oceňovacích standardů (EVS) a Mezinárodních oceňovacích standardů (IVS).

Při ocenění uplatňuji v praxi běžně používané metody ocenění:

1. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody)

 • Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF)
 • Metoda kapitalizovaných čistých výnosů
 • Metoda ekonomické přidané hodnoty

2. Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody)

 • Ocenění na základě tržní kapitalizace
 • Ocenění na základě srovnatelných podniků
 • Ocenění na základě srovnatelných transakcí

3. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění)

 • Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen
 • Likvidační hodnota
 • Substanční hodnota na principu reprodukčních cen

Výsledkem je

 • tržní ocenění, jehož výstupem je tržní hodnota (též nazývaná „obvyklá cena“ nebo „obecná cena“; hodnota založená na tržních datech)
 • objektivizované ocenění, jehož výstupem je objektivizovaná hodnota (hodnota založená na všeobecně uznávaných datech)
 • subjektivní ocenění, jehož výstupem je subjektivní hodnota (též nazývaná v IVS 2 „investiční hodnota“)
 • ocenění zástavní hodnoty podniku, jehož výstupem je zástavní hodnota dle § 29 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

Dle účelu ocenění volím nejvhodnější metody (techniky) ocenění, které použiji.

Tržní hodnota Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF)

Metody tržního porovnání

Objektivizovaná hodnota Metoda kapitalizovaných čistých zisků

Metoda substanční hodnoty

Subjektivní (investiční) hodnota Metoda diskontovaných peněžních toků s daty investora

Metoda substanční hodnoty

Likvidační hodnota Metoda likvidační hodnoty
Zástavní hodnota Metody tržního porovnání s koeficientem dlouhodobé udržitelnosti hodnoty

Metoda kapitalizovaných čistých zisků

Účel ocenění

Ocenění při kterých je vyžadováno jmenování znalce soudem:

 • ocenění pro účely zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodního společností a družstev
 • ocenění podniku nebo části podniku pro nepeněžitý vklad
 • ocenění pro účely § 196 odst. 3 obchodního zákoníku

Ocenění bez jmenování znalce soudem:

 • ocenění pro prodej podniku
 • ocenění pro dražbu
 • ocenění pro daňové účely
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro prodej/převody obchodních a akciových podílů
 • ocenění při dělení společného jmění manželů
 • ocenění pro vypořádání společníka
 • ocenění podniku pro výkon rozhodnutí prodejem podniku
 • ocenění pro účely konkursního řízení
 • ocenění majetku podniku při převodu pro daňové účely (dle vyhl.č. 3/2008 Sb. v platném znění)

Rozsah působnosti

Rozsah působnosti vydávaných znaleckých posudků a odhadů podniků je omezen na území České republiky.

Termíny pro vypracování znaleckého posudku

Zpravidla nejpozději do tří týdnů. U složitějších podniků je termín s objednatelem předem dohodnut. Dodání ve zkrácené lhůtě je rovněž možné po dohodě s objednatelem.

Související služby

Ve spolupráci se společností BETA Brno, a.s., IČ 449 90 880, www.betabrno.cz Vám mohu zajistit komplexní zpracování zakázek transformací obchodních společností, nepeněžitých vkladů, transakcí dle § 196 odst. 3 obchodního zákoníků, daňové optimalizace společnosti a auditu společnosti.