Podklady pro ocenění podniku

 1. Výpis z obchodního rejstříku
 2. Výpis z katastru nemovitostí
 3. Popis podnikatelské činnosti
  • historie
  • hlavní předmět podnikání, vedlejší předměty podnikání, výrobní program, poskytované služby
  • struktura výroby – hlavní druhy výroby/výrobků
  • postavení na trhu a jeho vliv na podnik, hlavní odběratelé a hlavní dodavatelé, struktura konkurence, odbytové trhy, cenová politika;
  • marketingová studie srovnání v rámci oboru, konkurence na trhu – pokud existuje
  • struktura výrobní činnosti a struktura poskytovaných služeb (objemová struktura výrobní činnosti)
  • slabé a silné stránky podniku
  • technický a investiční rozvoj, inovace produktů a služeb, péče o zákazníky, objem a struktura investic
  • certifikáty ISO
 4. Organizační struktura firmy
 5. Počet zaměstnanců za minulé období  (5 let) a plánované období (5 let, aspoň 3 roky), systém péče o zaměstnance, profesní struktura zaměstnanců
 6. restituční a jiné váznoucí nároky
 7. podrozvahové závazky a závazky mimo účetní evidenci (ručení, aval směnek, opce, nerealizované výkony rozhodnutí, ekologické závazky, závazky ze soudních sporů, potencionální budoucí závazky, ručení vůči třetím osobám neevidované v účetnictví apod.) k datu ocenění
 8. Výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Tok peněžní hotovosti za minulé období (v podrobném nebo souhrnném členění) za minulé období (5 let) a budoucí období (5 let, aspoň 3 roky) + historické výsledky a prognózované údaje včetně komentáře u následujících položek :
  • struktura tržeb podle oblastí relevantních trhů
  • vývoj struktury výrobní spotřeby, fixních a variabilních nákladů, přidané hodnoty, osobních nákladů
  • výše leasingových nákladů (splátek) obsažených ve výrobní spotřebě
  • vývoj tvorby a čerpání rezerv
  • vývoj ostatních provozních výnosů a nákladů
  • vývoj ostatních finančních nákladů
  • struktura investic a popis zásad podle jakých se v podniku investuje; roční výše nových investic
  • schválené nové projekty určené k realizaci, kde již bylo přijato investiční a finanční rozhodnutí
  • komentář k mimořádným nákladům a výnosům
 9. Obchodní (vždy) a finanční plán na budoucí období 5 let, aspoň 3 roky, když není splněn bod 8   + výše uvedené položky
 10. sestavu HIM a NIM k datu ocenění (preference el. podoby v xls.) *
 11.  sestavu DIM a bývalého DHIM, DKP k datu ocenění (preference el. podoby v xls.) *
 12.  sestavu zásob v členění na běžně obrátkové, pomaluobrátkové, obtížně použitelné, nepoužitené ve struktuře, která umožňuje zachovat vazbu na účetní evidenci podniku
 13.  sestavu závazků v členění do splatnosti a po splatnosti (30, 60, 90, 120, 180, 360 dnů, nad 360 dnů) k datu ocenění (preference el. podoby v xls.)
 14.  sestavu pohledávek členění do splatnosti a po splatnosti (30, 60, 90, 120, 180, 360 dnů, nad 360 dnů) k datu ocenění (preference el. podoby v xls.)
 15.  sestavu majetku pořizovaného leasingem k datu ocenění
 16.  sestavu dlouhodobého finančního majetku **
 17.  struktura a druhy úvěrů za minulé období (5 let) a budoucí období (5 let, aspoň 3 roky) vč. úrokových sazeb
 18.  materiál analýzy struktury výnosů a nákladů (hlavní složky tvorby výnosů a nákladů, hrubé marže)
 19.  materiál analýzy tvorby struktury zisku (hlavní druhy výroby/výrobků tvořící podíl na zisku)
 20.  podrobnější detail/popis u položek Rozvahy – Ostatní pasiva, Ostatní aktiva, Rezervy, pokud není uvedeno v auditorské zprávě
 21.  Auditorské zprávy za minulé období 5 let
 22.  Výroční zprávy za minulé období 5 let
 23.  Přehled již zahájených nebo potenciálních soudních sporů k datu ocenění a rizika z nich plynoucí
 24.  Specifika společnosti, pokud existují
 25.  Informace týkající se závažných skutečností z oblasti investic a akvizicí, o kterých již bylo učiněno investiční a finanční rozhodnutí o realizaci
 26.  Přehledy o uskutečněných nabídkách odkupů akcií
 27.  Vlastnictví ochranných známek, licencí, patentů,  know-how (dodat ocenění , pokud existují)
Pozn. Z výše uvedeného seznamu připravit to co jde, co společnost vlastní a má k dispozici; dodat i dílčí materiály, pokud existují. Shora uvedený přehled podkladů pro ocenění může být rozšířen v návaznosti na závažná zjištění v průběhu oceňovacích prací.

*  dodat v případě majetkového ocenění; v případě výnosového ocenění postačuje stručný popis a účetní hodnota

**  u dceřiných společností účetní uzávěrky za poslední tři roky v rozsahu výkazu zisku a rozvahy, výroční zprávy, zprávy auditorů, výsledky hospodaření k datu ocenění, příp. výhled do konce roku data ocenění. Tento seznam může být dále rozšířen až na rozsah seznamu ocenění podniku v závislosti na charakteru a rozsahu majetku dceřiných společností a majetkových účastí a nebo v případě ocenění holdingu.

Jedná se o rámcové podklady vyžadované při ocenění podniku. Při realizaci konkrétní zakázky ocenění podniku je vždy dohodnut s objednatelem rozsah podkladů dle typu podniku a účelu ocenění.