Podklady pro odhad nemovitosti

Podklady pro odhad nepronajímané nemovitosti

 • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)- ne starší 3 měsíce
 • kopie katastrální mapy – ne starší 1 roku
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud existuje)
 • stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci (pokud se dochovalo)
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci (pokud se nedochovalo, pak jsou nutné jiné doklady o stáří nemovitosti)
 • projektová dokumentace pro stavební povolení nebo skutečného provedení stavby (pokud se nedochovala, nemovitost zaměřím sám na místě),
 • kupní smlouvy (na nemovitost, na pozemek apod.), s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 • smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a pod.
 • dříve zpracované znalecké posudky
 • informace o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod plynovod,
 • rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize)
 • informace o stáří nemovitosti a vedlejších staveb

Podklady pro odhad pronajímané nemovitosti

 • nájemní smlouvy o pronájmu celé nemovitosti nebo její části
 • pojistné smlouvy na nemovitosti – pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod.
 • doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok
 • doklad o provozních nákladech
 • doklad o nákladech za běžnou údržbu nemovitosti
 • seznam všech stavebních změn a modernizací na nemovitosti s uvedením jejich stáří